حجم مبادلات ايران و آلمان به 12 ميليارد يورو خواهد رسيد