مذاکرات باید فقط در چارچوب مسائل هسته ای باشد/ کشورهای ۱+۵ به هیچ عنوان حق دخالت در امور نظامی کشور ما