زرینی: بالاخره ایران واقعی را نشان دادیم/ اعتماد به نفسم در حال برگشت است