بوکسور تیم ملی: برای حضور در اردوهای تیم ملی صفر ریال حقوق می‎گیریم!