آب را از معادلات اجتماعی خارج کنیم/ ادامه مدیریت مصرف ضروری است