استاندار قزوین:شهرداری ها باید برای مدیریت مصرف آب ورود پیدا کنند