گردش مالی لوازم آرایش بیست برابر نشر است/ قول دهیم سال آینده نمایشگاه را در باغ کتاب برگزار کنیم