« کار فرهنگی» پیوست معنوی لازم دارد/ فرهنگ جاهلیّت فرهنگ دوری از خداست