اگر به “کشتی نجات” تعرض کنند منطقه به آتش جنگ شعله ور خواهد شد/ توافق بد،لکه ای ننگین در تاریخ برای د