مکه در قبضه نا اهلان است (مداحی فارسی، عربی و ترکی)