سوت قطار کرمانشاه در ایستگاه انتظار/خرید 10هزار تن ریل برای ریل‌گذاری مسیر