تظاهرات گروه ‌های فلسطینی در سالروز نکبت و تاکید بر ...