تولید منابع گویا ازکتاب‏هایی که رهبر انقلاب برحاشیه آن یادداشت نوشتند