استاندار کرمان: روابط عمومی می تواند سرچشمه اطلاعات و ارتباطات باشد