مادر؛ جای من بسیار خوب است/ توصیه شهید به سادگی و حجاب