مشارکت مرکز زنان ریاست جمهوری در همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی