آزمایش ساده‌ای که باعث جلوگیری از هزینه یک میلیاردی می‌شود