ادعای قطع شدن وسایل ارتباطی در ورزشگاه یادگار امام به اثبات نرسید