تامین اجتماعی مانع تراشی برای بازنشستگی پیش از موعد را متوقف کند