مدیرعامل برق تهران: 90 مگاوات برق از نیروگاه های کوچک در زمان اوج مصرف وارد مدار می شود