صالحی: از تجربه واگذاری امور نمایشگاه سربلند بیرون آمدیم