شاخص های اعتقادی و اجتماعی در کتابخانه های مساجد پررنگ است