اولین اکوپارک موضوعی دو منظوره در کرمان احداث می شود