نیمی از عشایر اسکان یافته کهگیلویه و بویراحمد تغییر معیشت دادند