کیفیت پایین و قیمت بالای تولیدات داخلی موانع اصلی رقابت با تولیدات خارجی است