عرضه تابلوهای معرق سنگ و چوب در نمايشگاه بزرگ قرآن کریم