همه آنهایی که به مردم آذربایجان دروغ گفتند باید برکنار شوند، از وزیر ورزش تا كفاشیان