حدود 14 کیلومتر از تونل خط دوم قطارشهری مشهد حفاری شد