نمایندگان مجلس حقوق و مسوولیت های احزاب را مشخص کردند