حکم اعدام شیخ نمر عربستان را با بحران داخلی مواجه می‌کند/تهدیدات آمریکایی‌ها کُری‌خوانی قبل از مس