نکبت جدید تکفیری ها هستند/ ملت های اسلامی باید وارد صحنه شوند