امتياز دهي شهرداري براي تأمين پارکينگ در بافت فرسوده