رئيس جمهور مي تواند از ظرفيت جنبش عدم تعهد براي تحولات يمن بهره ببرد