سیف: تحریم ها چند ماه پس از توافق هسته ای لغو خواهند شد