راجرز: چالش کنونی لیورپول پیشرفت بدون استیون جرارد است