مجمع شرکت خدمات مالي و اعتباري راه اقتصاد نوين برگزار شد