دانشجوي جوان،دختري را كه اصرار مي كرد با او ازدواج كند،خفه كرد