مقابل فنلاند معمولی بازی کردیم/ در دو دیدار اول نجنگیدیم