مراسم گرامیداشت سردبیر سابق تهران تایمز برگزار می شود