اخراج آندرانيک تيموريان به دليل دريافت کارت زرد دوم بوده است