آقای رئیس جمهور، شتاب دهندگی کسب و کارهای نوظهور و این بیست و یک نفر