فرنگی کاران اعزامی به جام دیوید کوربی آمریکا مشخص شدند