برداشت و خرید تضمینی محصول جو در خراسان رضوی آغاز شد