مجمع شرکت خدمات مالي و اعتباري راه اقتصادنوين برگزار شد