گلزن پرسپولیس در دربی:از هیجان نمی دانستم چطور خوشحالی کنم