مدیرعامل شرکت بورس: پول کوتاه مدت را وارد بورس نکنید