استخدام یک مجتمع تولیدی معتبر در چند ردیف شغلی - استخدام 94