مذاکره کنندگان هسته اي ما بايد تيم رسانه اي داشته باشد