تبیین چالشهای محیط زیستی دنیای امروز/ آیاراهکارهای فلسفی رهگشاست؟