نقش چهره سازی از زنان فرهیخته در راستای پیشبرد اهداف جبهه انقلاب